[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

เรื่อง : สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมขับเคลื่อนการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
ผู้เขียน : นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
วันที่   26   เมษายน   2566
เข้าชม : 17
Bookmark and Share


สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมขับเคลื่อนการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคำสั่งมอบหมายงานตามประเด็นการประเมิน โดยรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-MES ตามกำหนดระยะเวลา แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 15-31 มีนาคม 2566 และรอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 โดยมีนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 26 เม.ย. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมขับเคลื่อนการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 26 เม.ย. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 26 เม.ย. 2566
     สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์บ้านพักประสบอัคคีภัย 26 เม.ย. 2566
     ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบที่ 3 สนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 26 เม.ย. 2566


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.