วันที่   1   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   -  การประชุมโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมระบบนิเทศการศึกษาแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาการจัด การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะในศตวรรษ ที่ 21 ของผู้เรียน  15  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-12.00   - สอบข้อเขียนเพื่อเลื่อนระดับ 38 ค. (2)  4  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุมชินเรศ 13.00-16.30   - ประชุมการออกข้อสอบฯ ภาค ก ภาค ข (ครูผู้ช่วย)  5  นายศุภชัย สุวรรณเทพ