วันที่   12   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ.ฯ  20  นางเตือนใจ พรมมี