วันที่   2   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-12.00   - ประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับ 38 ค. (2)  4  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง
ห้องประชุมชินเรศ 13.00-16.30   - ประชุมการดำเนินการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย  5  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ซักซ้อมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย  20  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง