วันที่   14   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารยกระดับ และชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  20  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-12.00   - ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ (ครั้งที่ 3/2566)  5  นางสาวจำนงจิต วิทยานันท์