วันที่   28   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารยกระดับ และชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  20  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ และ ประชุมกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  16  นางเตือนใจ พรมมี