วันที่   15   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษและความจำเป็นเร่งด่วน ส่งข้อมูลให้กับ สพฐ. เวลา 10.00 น. (ผอ.เขต รอง กลุ่มแผน กลุ่มการเงิน กลุ่มนิเทศฯ)  15  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - ประชุมการสอบ ภาคก และ ภาค ข ของสอบบรรจุครูผู้ช่วย  6  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษและความจำเป็นเร่งด่วน ส่งข้อมูลให้กับ สพฐ.  15  นายพรรณชัย ใบศรี