วันที่   3   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมประธานสหวิทยาเขต เลื่อนเงินเดือน  15  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม สพป.ขก 5  15  นายวรินทร ปิยะกิดาการ
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - กิจกรรมแลกเปล่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม  15  นายวรินทร ปิยะกิดาการ