วันที่   10   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู  10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุม PLC Center 08.30-12.00   - ประชุม PLC การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ๒๐  นายภัทรพล แก้วเสนา
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - คณะทำข้อมูลย้ายครู  12  นางเตือนใจ พรมมี
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - การประชุมชี้แจงรูปแบบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565  5  นางสาววิชุดา แดนเมือง