วันที่   18   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมย้ายครู  10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ