วันที่   24   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการ อกคศ.  15  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุม PLC Center 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์  3  นายวรินทร ปิยะกิดาการ
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - ประชุมกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์โรงงาน  7  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด