วันที่   7   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - เลื่อนขั้นเงินเดือน 38 ค.(2)  10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ