วันที่   11   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมครูคณะทำข้อมูลย้ายครู  12  นางเตือนใจ พรมมี