วันที่   12   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมครูคณะทำข้อมูลย้ายครู  12  นางเตือนใจ พรมมี
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-12.00   - ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.  20  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมพุทธนเรศ 13.00-16.30   - ประชุมชี้แจงประเมินตัวชี้วัดผู้อำนวยการสำนักงานเขต  20  นายวรินทร ปิยะกิดาการ