วันที่   26   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.  20  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-16.30   - ประชุมกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา  5  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  15  นายพรรณชัย ใบศรี