วันที่   19   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุม พุธเช้า ข่าว สพฐ. และ PMQA  20  นางสาวนันทิยา เงินศรี
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-12.00   - ประชุมเลือกตัวชี้วัดตามผลลัพธ์ หมวด 7  15  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมชินเรศ 13.00-16.30   - คณะกรรมการจัดทำวีดิทัศน์ การประเมินสัมฤทธิผลฯ ผอ.สพท.  20  นางกัณฤทัย ศรีวิชา
ห้องประชุม PLC Center 13.00-16.30   - คณะกรรมการจัดนิทรรศการ รองรับการประเมินสัมฤทธิผลฯ ผอ.สพท.  10  นางกัณฤทัย ศรีวิชา
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 13.00-16.30   - ประชุมครูอนามัย  7  นางสาวกัญฐณา ชัยรัตน์