วันที่   21   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  60  นายพรรณชัย ใบศรี