วันที่   27   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ  10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมชินเรศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถฯ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  5  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง