วันที่   28   เมษายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  16  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง