วันที่   8   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-12.00   - การประชุมดำเนินการ ITA Online 2023  70  นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุม อกคศ.ครั้งที่ 5/2566  15  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมชินเรศ 13.00-16.30   - อบรมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนรัฐบาลดิจิทัล  3  นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
ห้องประชุม PLC Center 13.00-16.30   - การประชุมออนไลน์การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  1  นางพิกุลทอง สังข์เงิน