วันที่   7   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารยกระดับ และชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  20  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566  20  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-12.00   - ชมรายการ พุธเช้า ข่าว "สพฐ."  20  นางสาวนันทิยา เงินศรี