วันที่   21   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารยกระดับ และชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  20  นางอุมาพร วรรณภักดี
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามฯ ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566  20  นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์