วันที่   6   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมนิเทศโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา  10  นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference  10  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ
ห้องประชุมชินเรศ 08.30-12.00   - ประชุมหาเรือ รร.เฉลิมขวัญ และ รร.พิ๋ณุโลกพิทยาคม  10  นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
ห้องประชุม PLC Center 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ