[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
Paperless Office พ.ศ. 2566  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ยินดีต้อนรับ หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   ปฏิทินการใช้รถยนต์   Smart Obec  
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  จ่าสิบเอก ประมวล วันมี
  ที่ตั้ง  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  เบอร์โทร  0 5526 5000-1

  
   2   โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  ผู้อำนวยการ  นางอุไร ปัญญาสิทธิ์
  ที่ตั้ง  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 28 ถ.พุทธบูชา อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  เบอร์โทร  0 5523 1796,0 5524 1947

  
   3   โรงเรียนจ่านกร้อง
  ผู้อำนวยการ  นายเสกสันต์ ทองม่วง
  ที่ตั้ง  โรงเรียนจ่านกร้อง 23/17 ถนนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
  เบอร์โทร  0-5524-5743 ,[email protected]

  
   4   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
  ผู้อำนวยการ  นางบุปผา ทองน้อย
  ที่ตั้ง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 289 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
  เบอร์โทร  0 5532 2685, [email protected]

  
   5   โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรี บุญสืบ มะอิ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   6   โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   7   โรงเรียนดอนทองวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ
  ที่ตั้ง  256 หมู่ 1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  เบอร์โทร  055295408

  
   8   โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   9   โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายธนู เมฆี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   10   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  ผู้อำนวยการ  นายวันชัย อยู่ตรง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   11   โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
  ผู้อำนวยการ  นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   12   โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
  ผู้อำนวยการ  นายวิทยา ชนะภัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   13   โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   14   โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายชาญฤทธิ์ เตชา
  ที่ตั้ง   หมู่ 4 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  เบอร์โทร  055-396005

  
   15   โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายปิยชัย ภู่จันทร์ดิษฐกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   16   โรงเรียนวังทองพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายชัยลักษณ์ รักษา
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
  เบอร์โทร  055986555

  
   17   โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาววิไล อ่อนตานา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   18   โรงเรียนหนองพระพิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายนคเรศ นิลวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   19   โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนพเก้า ทองชุมสิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   20   โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรี ประสพโชค โพธิ์ทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   21   โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   22   โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  สิบเอก อนุสรณ์ ประสารภักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   23   โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรี เกตุ ต่วนเครือ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   24   โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายกร เลือกหา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   25   โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายมนูญ บุบผาพ่วง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   26   โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสรพงษ์ แสงสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   27   โรงเรียนนครไทย
  ผู้อำนวยการ  นางพิมพ์นารา นุปิง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   28   โรงเรียนนาบัววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนวพร แก้ววิชัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   29   โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
  ผู้อำนวยการ  นายศราวุฒิ สุพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   30   โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายอดุล โตเขียว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   31   โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกัญญาวีร์ ชายเรียน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   32   โรงเรียนยางโกลนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   33   โรงเรียนชาติตระการวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   34   โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   35   โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางหัทยา นุกอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   36   โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางฐรินดา โตเขียว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   37   โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   38   โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
  ผู้อำนวยการ  พันจ่าอากาศเอก เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   39   โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   40   โรงเรียนอุตรดิตถ์
  ผู้อำนวยการ  นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   41   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   42   โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  [email protected]

  
   43   โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  ผู้อำนวยการ  นายชยพล เอ็บมูล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   44   โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอโนทัย สุดวังยาง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   45   โรงเรียนดาราพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายธนพงษ์ เกษศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   46   โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายขุนหาญ นิตตา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   47   โรงเรียนแสนตอวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวสันต์ บุญประกอบ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   48   โรงเรียนน้ำริดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรี จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   49   โรงเรียนพิชัย
  ผู้อำนวยการ  นางปัฐมาภรณ์ นรภัทรพิมล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   50   โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุรักษ์ รักษา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   51   โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายวีระพนธ์ คำดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   52   โรงเรียนลับแลพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายรอบ สุคำหล้า
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   53   โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประสงค์ สินเดช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   54   โรงเรียนฟากท่าวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางภคพร สีกา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   55   โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   56   โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   57   โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นายสังวาร เอ็บมูล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.